REGULAMIN

KORZYSTANIA Z USŁUG ALATOUR

 • PKT 1
  Przewoźnik dąży do zrealizowania przewozu i jego bagażu na trasie określonej w umowie.

 • PKT 2
  Przewoźnik dąży do zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków podróży, zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny.

 • PKT 3
  W przypadku awarii auta, Przewoźnik podejmie wszelkie kroki do zapewnienia zastępczego środka transportu umożliwiającego kontynuację podróży w ciągu 24 godzin.

 • PKT 4
  W przypadku przewozów, przewoźnik nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikłe:

  1.) Z błędnych lub niepełnych informacji pasażera,

  2.)Z zakłóceń w ruchu drogowym, z postoju na granicy, kontroli drogowych, złych warunków atmosferycznych, spóźnienia klientów oraz braku kontaktu ze strony klienta lub zbyt długiego oczekiwania na klienta , w umówionym miejscu( około 15 min), oraz innych zdarzeń losowych nie zawinionych przez przewoźnika.

 • PKT 5
  Przewoźnik ubezpiecza Pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem.

 • PKT 6
  Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer:

  1.)jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
  2.)nie przestrzega „Umownych warunków przewozu”,
  3.)zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu,
  4.)nie posiada dokumentów wymaganych do przekraczania granic,
  5.)nie stosuje się do przepisów celno- dewizowych lub bez uprzedzenia Przewoźnika przewozi przedmioty wymagające dłuższej odprawy celnej i tym samym mogą powodować opóźnienia przy odprawie na granicy;

 • PKT 7
  Trasę przejazdu układa Przewoźnik

 • PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA

 • PKT 1
  Pasażer jest zobowiązany do:
  1.)posiadania dokumentów uprawniających do przekroczenia granic;
 • 2.)punktualnego przybycia na miejsce odjazdu auta. Niestawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu;
  3.)stosowania się do zaleceń kierowcy.

 • PKT 2
  Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone innym pasażerom lub Przewoźnikowi.

 • PKT 3
  Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz używanie środków odurzających jest w aucie surowo zabronione. Pasażerowie nie stosujący się do w/w zaleceń będą wzywani do natychmiastowego opuszczeniem auta.

 • PKT 4
 • Przewóz dzieci oraz ich wiek musi być wcześniej zgłoszony u Przewoźnika ze względu na wymogi bezpieczeństwa foteliki i podstawki dla dzieci.

 • PKT 5
  Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne, związane z realizacją umowy przewozowej prosimy kierować pisemnie w okresie do 2 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji


 • BAGAŻE

 • 1.)Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu do 25 kg oraz bagażu podręcznego. Opłata za dodatkowy bagaż wynosi 40zł lub 10 euro. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do decydowania o zabraniu bagażu dodatkowego – w miarę wolnego miejsca w lukach bagażowych.
 • 2.)Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach, jeśli bagaż taki nie został zgłoszony w chwili rezerwacji.
 • 3.)Przewoźnik nie odpowiada za zaginiony lub zniszczony bagaż. Bagaż można ubezpieczyć indywidualnie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym.


 • INNE

 • 1.)Przewóz zwierząt jest zabroniony.


 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • PKT 1.) W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu będą mieć zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 Prawo Przewozowe (Dz. U. z 21 czerwca 2000 r. nr 50, poz. 601, zmiany), ustawa z dnia 1964 kodeks cywilny(Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; zmiany.

 • PKT 2.) Przy ewentualnych sporach właściwym do ich rozstrzygnięcia jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby Przewoźnika.

 • PKT 3.) Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 Prawa Przewozowego, który określa warunki przewozu osób wykonywanych przez Przewoźnika ALATOUR.

 • PKT 4.) Postanowienia regulaminu stosuje się do przewozów osób wykonywanych tylko przez pojazdy będące w dyspozycji Firmy ALATOUR

KONTAKT

(+48) 791-815-930
ZADZWOŃ I ZAMÓW DOSTARCZENIE PACZKI

biuro@alatour.pl

ZADZWOŃ

NADAJ PACZKĘ ONLINE WYPEŁNIJ KRÓTKI FORMULARZ

WYŚLIJ ONLINE

DOKŁADNA MAPA Z OBSZAREM JAKI ODWIEDZAMY

MAPA

POTRZEBUJESZ TRANSPORTU Z INNEGO MIEJSCA ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NIAMI !


SZYBKIE MENU


W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI ZLECENIA, OBASZAR DZIAŁANIA MOŻEMY ZWIĘKSZYĆ.